Sunday, July 5, 2015

ท่านจารุพงศ์ กับข้อคิด วันชาติสหรัฐอเมริกา 4 กรกฎาคม 2558


เนื่องในวันที่ 4 กรกฎาคม ผมขอโอกาสพูดถึงวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เพื่อบอกความจริงแก่ประชาคมโลกให้ทราบถึงสถานการณ์...
Posted by จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ on Sunday, July 5, 2015


No comments:

Post a Comment